Đại Học Toán K9

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


bai tap 5 tuanXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tue Nov 09, 2010 1:13 pm
avatar
[Thành viên] - nhokquayk9
Thành viên BQT
Thành viên BQT
Tổng số bài gửi : 215
Points : 364
Được cám ơn : 9
Bị dụ dỗ ngày : 18/10/2010
Age : 27
Đến từ : nơi niềm vui bắt đầu

Bài gửiTiêu đề: bai tap 5 tuan
Xem lý lịch thành viên

Bài tập tuần 1:

Bài1

>>2 / 2 * 3
ans=
3

>>6 - 2 / 5 + 7 ^ 2 - 1
ans=
53.6000

>>10 / 2 \ 5 - 3 + 2 * 4
ans=
6

>>3 ^ 2 / 4
ans=
2.2500

>>3 ^ 2 ^ 2
ans=
81

>>2 + round(6 / 9 + 3 * 2) / 2 - 3
ans=
2.5000

>>2 + floor(6 / 9 + 3 * 2) / 2 - 3
ans=
2

>>2 + ceil(6 / 9 + 3 * 2) / 2 - 3
ans=
2.5000

>>fix(4/9)+fix(3*(5/6))
ans=
2Bài2

>>2 ; 4
ans=
4

>>2 / 4
ans=
0.5000

>>2 \ 4
ans=
2

>>2 , 4
ans=
2
ans=
4

>>2 : 4
ans=
2 3 4


Bài3

>>x = 2
x=
2

>>y = 3
y=
3

>>z = x
z=
2

>>y = y +z
y=
5

>>x = y + x - z
x=
5

>>x + y - z
ans=
8

Bài4

A,Tạomột số ngẫu nhiên có giá trị từ 0 đến 1
>>rand(1,1)

B, ------------------//--------------------- 0 đến 100
>>r=100*rand(1)

C,------------------//--------------------- n đến m (n<m) ( n,m nhập vào)

Tạo .mfile t14c.m
n=input ('nhap vao so n : ');
m=input ('nhap vao so m : ');
n<m
r=n+(m-n)*rand(1)
>>t14c


Bài5

>>a =36
a=
36

>>b =15
b=
15

>>mod(a,b)
ans=
6

>>rem(a,b)
ans=
6

>>gcd(a,b)
ans=
3

>>lcm(a,b)
ans=
180

*******************************
Bài tập tuần 2:

Bài1. Nhập vào 3 số, kiểm tra 3 số đó có tạo thành ba cạnh của tam giác ?

Tạomfile t2b1.m
a=input ('nhap vao do dai canh a :');
b=input ('nhap vao do dai canh b :');
c=input ('nhap vao do dai canh c :');
if ( a+b-c + abs(a+b-c)) & ( a-b+c +abs (a-b+c)) & ( b+c-a + abs(b+c-a)) disp (' a,b, c la 3 canh tam giac ')
else
disp (' a,b, c khong la 3 canh tamgiac ') ;
end;

>> t2b1


Bài2 Viết chương trình nhập vào 2 số, tìm ước số chung lớn nhất của 2 số đó

Tạo mfile t2b2.m

a=input('nhap vao so a : ');
b=input('nhap vao so b : ');
whilea~=b
ifa>b
a=a-b;
else
b=b-a;
end;
end;
disp('uoc chung lon nhat la : ');
disp(a);
>>t2b2

Bài3 Viết chương trình giải phương trình bậc nhất

Tạo mfile t2b3.m

a=input ('nhap vao so a : ');
b=input ('nhap vao so b : ');
if ( ~a & ~b )
disp ( ' pt vo so nghiem ')
else if ( ~a & b )
disp ( ' pt vo nghiem ' )
else
disp ( ' pt co nghiem : ' );
disp (-b/a);
end;
end;

>>t2b3


Bài4 Viết chương trình giải phương trình bậc hai

Tạo mfile t2b4.m


a=input('nhap vao gia tri a: ');
b=input('nhap vao gia tri b: ');
c=input('nhap vao gia tri c: ');
if(~a & ~b & ~c)
disp ('phuong trinh vo so nghiem ')
elseif(~a & b)
disp ('phuong trinh co nghiem ')
disp ( -c/b )
else
delta=b*b-(4*a*c)
if (~delta)
disp ('phuong trinh co nghiem kep')
disp (-b/(2*a))
elseif ( delta + abs(delta) )
disp ('phuong trinh co 2 nghiem phanbiet ')
disp (' x1= ')
disp ((-b+sqrt(delta))/(2*a))
disp (' x2= ')
disp ((-b-sqrt(delta))/(2*a))
else
disp ('phuong trinh vo nghiem ')
end;
end;
end;

>>t2b4

Bài5 . Nhập vào một số n và kiểm tra n có phải là số nguyên tố không ?

Tạo mfile t2b5


n=input('nhap vao gia tri n : ');
m=0;
for i=1: n
if rem (n,i)==0
m=m+1;
end;
end;
if m==2
disp ('so vua nhap la songuyen to')
else
disp ('so vua nhap khongphai so nguyen to')
end;

>>t2b5

Bài6.Tính tổng 1+(1/2) + 1/3 +...+1/n

Tạo mfile t2b6.m
n=input ('nhap vaogia tri n ');
s=0;
i=1;
while i<=n
s=s+(1/i);
i=i+1;
end;
disp ('tong cua day la ');
disp( s );

>>t2b6

*******************************
Bài tập tuần 3:


Bài 1.Tính tổng các số chẵn chia hết cho 5 từ 1 đến n (với n nhập vào từ bànphím)


Tạomfile t3b1.m
n=input('nhap vao gia tri n: ');
s=0;
fori=1:n
ifrem (i,10)==0
s=s+i;
end;
end;
disp(' tong cac so chan va chia het cho 5 la :')
disp(s);

>>t3b1

Bài 2. Tính tổng hai phân số a/b + c/d


Tạomfile t3b2.m

a=input('nhap vao so a : ');
b=input('nhap vao so b : ');
c=input('nhap vao so c : ');
d=input('nhap vao so d : ');
if( ~b | ~ d)
disp('tong khong xac dinh ');
else
tong=(a*d+b*c)/(b*d);
disp('tong cua 2 phan so a/b+c/d la : ');
disp(tong);
end;

>>t3b2

Bài 3. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. và tìm giá trị lớn nhất củacác phần tử trong mảng đó.


Tạomfile t3b3.m

n=input('nhapvao so phan tu cua day : ');
fori=1:n
a(i)=input('a(i) ');
end;
disp('day vua nhap la : ');
a
max=a(1);
fori=1:n
ifmax<a(i)
max=a(i);
end;
end;
disp('gia tri lon nhat cua day la');
max;
>>t3b3Bài 4. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều và in ra tất cả các số nguyêntố trong dãy


Tạomfile t3b4.m

n=input('nhapvao so phan tu cua day : ');
fori=1:n
a(i)=input('a(i) ');
end;
disp('day vua nhap la : ');
a
disp('so nguyen to trong day: ')
d1=0;
fori=1:n
d=0;
forj=1:a(i)
ifrem(a(i),j)==0
d=d+1;
end;
end;
ifd==2
d1=d1+1;
a(i)
end;
end;
ifd1==0
disp('trong day khong co so nguyen to')
end;

>>t3b4
*******************************
Bài tập tuần 4:
Bài1. Cho x = 1:10 và y = [3 1 5 6 8 2 9 4 7 0]


>>x = 1:10
>>y = [3 1 5 6 8 2 9 4 7 0]
a)Trích xuất các phần tử có giá trị >5 trong X
>>x( x>5 )

b)Trích xuất các phần tử có giá trị >5 và < 8 trong X
>>x( x>5 & x<8 )

c)Trích xuất các phần tử có giá trị <2 hoặc > 8 trong X
>>x( x<2 | x>8 )Bài 2. Cho x = [3 15 9 12 -1 0 -12 9 6 1], viết lệnh thực hiện:>>x = [3 15 9 12 -1 0 -12 9 6 1]
a/ chuyển các giá trị dương thành giá trị 0.
>> x(x>0)==0


b/ Chuyển các bội số của 3 thành số 3.
>>x(mod(x,3)==0)=3


c/ Nhân các giá trị chẵn cho 5
>>x(mod(x,2)==0)= x(mod(x,2)==0)*5


d/ Gán cho vector y các giá trị lớn hơn 10 của x
>> y(x>10)=x(x>10)


e/ Chuyển các giá trị nhỏ hơn trung bình cộng thành giá trị 0
>>x(x<mean(x))=0Bài3.
Tạo vector x = randperm(35).Viết các lệnh để tính giá trị hàm sau sử dụng chỉ số logic:


>> x = randperm(35)
>> y(x < 6) = 2
>> y(x >= 6 & x < 20) = x(x >= 6 & x < 20) - 4
>> y(x >= 20 & x <= 35) = 36 - x(x >= 20 & x <= 35)*******************************
Bài tập tuần 5:


Bài1
*To đa thc f(x) = x3 – 10x2 + 29x -20
>>syms x y u
>>u=[1 -10 29 -20]
>>f = poly2sym(u,x)
*To đa thc g(x,y) = f(x) + y2 + 2*y
>>g = f + y^2 +2*y
*Tính f(15)
>> subs (f,x,' 15 ')
*tính g (5,3)
>> subs(g,{x,y},{5,3})
*Ly đạo hàm và tíchphân f(x)
>>diff (f)
>>int (f)
*Ly đạo hàm vànguyên hàm theo x, y ca g(x, y)
>> g = f + y^2 +2*y
>> diff (g,x)
>> int(g,x)
>> diff (g,y)
>>int (g,y)
Phântích f(x) thàn các tha s chung
>> factor (f)
Gii phương trình f(x)= 0
>> solve (f)


Bài2 . To Ma trn

>> syms a b u v t
>>A= [sin(a+b) sin(a-b) ; cos(2*a) sin(2*b) ]
>>B= [u v ; u-v u+v]
a.TínhC = A*B, A+B, A-B
>> C1 = A*B
>> C2 = A + B
>> C3= A - B
b.Tính A-1, A’ ca A và B
>> A^-1
>> A'
>> B^-1
>> B'
c.Khai trin ma trn C
>> factor (C1)
>> factor (C2)
>> factor (C3)
>> diff ( C1,a)
>> diff ( C1,v)
>> int ( C1,a)
>> int ( C1,v)
>> diff ( C2,a)
>> diff ( C2,v)
>> int ( C2,a)
>> int ( C2,v)
>>diff ( C3,a)
>> diff ( C3,v)
>> int ( C3,a)
>> int ( C3,v)
c.Tính A, B
>>subs(A, {a b},{0 pi/2})
>>subs(B,{u v},{3 cos t})^_^hongnhung^_^


Wed Nov 24, 2010 1:57 pm
avatar
[Thành viên] - nhokquayk9
Thành viên BQT
Thành viên BQT
Tổng số bài gửi : 215
Points : 364
Được cám ơn : 9
Bị dụ dỗ ngày : 18/10/2010
Age : 27
Đến từ : nơi niềm vui bắt đầu

Bài gửiTiêu đề: Re: bai tap 5 tuan
Xem lý lịch thành viên

hix
sorry ca nha chut.
tuan 5 bai cuoi cung to bi sai sot chut.
sua; >>subs(B,{u v},{3 cos t}) thành >> subs(B,{u v},{3 cos(t)})
hihi^_^hongnhung^_^


Thu Nov 25, 2010 10:39 pm
avatar
[Thành viên] - nhokquayk9
Thành viên BQT
Thành viên BQT
Tổng số bài gửi : 215
Points : 364
Được cám ơn : 9
Bị dụ dỗ ngày : 18/10/2010
Age : 27
Đến từ : nơi niềm vui bắt đầu

Bài gửiTiêu đề: sorry ca nha t sua lai bai tin chut. hjjjjjjjjjjj
Xem lý lịch thành viên

Bài tập tuần 1:


Bài1
Tính bằng tay các biểu thức sau, rồi thử lạibằng Matlab

>>2 / 2 * 3
ans=
3

>>6 - 2 / 5 + 7 ^ 2 - 1
ans=
53.6000

>>10 / 2 \ 5 - 3 + 2 * 4
ans=
6

>>3 ^ 2 / 4
ans=
2.2500

>>3 ^ 2 ^ 2
ans=
81

>>2 + round(6 / 9 + 3 * 2) / 2 - 3
ans=
2.5000

>>2 + floor(6 / 9 + 3 * 2) / 2 - 3
ans=
2

>>2 + ceil(6 / 9 + 3 * 2) / 2 - 3
ans=
2.5000

>>fix(4/9)+fix(3*(5/6))
ans=
2Bài2
Dựđoán kết quả xuất ra màn hình

>>2 ; 4
ans=
4

>>2 / 4
ans=
0.5000

>>2 \ 4
ans=
2

>>2 , 4
ans=
2
ans=
4

>>2 : 4
ans=
2 3 4


Bài3
Cho x = 2, y = 3. Dự đoán lần lượt các kết quả tiếptheo:
z = x
y = y +z
x = y + x – z
x + y – z


>>x = 2
x=
2

>>y = 3
y=
3

>>z = x
z=
2

>>y = y +z
y=
5

>>x = y + x - z
x=
5

>>x + y - z
ans=
8

Bài4

A,Tạomột số ngẫu nhiên có giá trị từ 0 đến 1

>>rand(1,1)

B, ------------------//--------------------- 0 đến 100

>>r=100*rand(1)

C,------------------//--------------------- n đến m (n

Tạo .mfile t14c.m
n=input ('nhap vao so n : ');
m=input ('nhap vao so m : ');
n
r=n+(m-n)*rand(1)
>>t14c

Cach2 (Hải làn)

Tạomột mfile ngaunhien.m
n=input (' nhap vao gia tri n: ');
m=input (' nhap vao gia tri m: ');
if n
a=n+(m-n)*rand(1)
else
disp ('khong thoa man dieu kien debai n);
end

Bài5
Cho a =36 b =15. Tính bằng tay các biểu thứcsau, rồi thử lại bằng Matlab
a. mod(a,b)
b. rem(a,b)
c. gcd(a,b)
d. lcm(a,b)>>a =36
a=
36

>>b =15
b=
15

>>mod(a,b)
ans=
6

>>rem(a,b)
ans=
6

>>gcd(a,b)
ans=
3

>>lcm(a,b)
ans=
180

*******************************
Bài tập tuần 2:

Bài1. Nhập vào 3 số, kiểm tra 3 số đó có tạo thành ba cạnh của tam giác ?

Tạomfile t2b1.m
a=input ('nhap vao do dai canh a :');
b=input ('nhap vao do dai canh b :');
c=input ('nhap vao do dai canh c :');
if ( a+b-c + abs(a+b-c)) & (a-b+c + abs (a-b+c)) & ( b+c-a + abs(b+c-a)) disp (' a,b, c la 3 canh tam giac ')
else
disp (' a,b, c khong la 3 canh tamgiac ') ;
end;

>> t2b1


Bài2 Viết chương trình nhập vào 2 số, tìm ước số chung lớn nhất của 2 số đó

Tạo mfile t2b2.m

a=input('nhap vao so a : ');
b=input('nhap vao so b : ');
whilea~=b
ifa>b
a=a-b;
else
b=b-a;
end;
end;
disp('uoc chung lon nhat la : ');
disp(a);
>>t2b2

Bài3 Viết chương trình giải phương trình bậc nhất

Tạo mfile t2b3.m

a=input ('nhap vao so a : ');
b=input ('nhap vao so b : ');
if ( ~a & ~b )
disp ( ' pt vo so nghiem ')
else if ( ~a & b )
disp ( ' pt vo nghiem ' )
else
disp ( ' pt co nghiem : ' );
disp (-b/a);
end;
end;

>>t2b3


Bài4 Viết chương trình giải phương trình bậc hai

Tạo mfile t2b4.m


a=input('nhap vao gia tri a: ');
b=input('nhap vao gia tri b: ');
c=input('nhap vao gia tri c: ');
if(~a & ~b & ~c)
disp ('phuong trinh vo so nghiem ')
elseif(~a & b)
disp ('phuong trinh co nghiem ')
disp ( -c/b )
else
delta=b*b-(4*a*c)
if (~delta)
disp ('phuong trinh co nghiem kep')
disp (-b/(2*a))
elseif ( delta + abs(delta) )
disp ('phuong trinh co 2 nghiem phanbiet ')
disp (' x1= ')
disp ((-b+sqrt(delta))/(2*a))
disp (' x2= ')
disp ((-b-sqrt(delta))/(2*a))
else
disp ('phuong trinh vo nghiem ')
end;
end;
end;

>>t2b4

Bài5 . Nhập vào một số n và kiểm tra n có phải là số nguyên tố không ?

Tạo mfile t2b5


n=input('nhap vao gia tri n : ');
m=0;
for i=1: n
if rem (n,i)==0
m=m+1;
end;
end;
if m==2
disp ('so vua nhap la songuyen to')
else
disp ('so vua nhap khongphai so nguyen to')
end;

>>t2b5

Bài6.Tính tổng 1+(1/2) + 1/3 +...+1/n

Tạo mfile t2b6.m
n=input ('nhap vaogia tri n ');
s=0;
i=1;
while i<=n
s=s+(1/i);
i=i+1;
end;
disp ('tong cua day la ');
disp( s );

>>t2b6

*******************************
Bài tập tuần 3:


Bài 1.Tính tổng các số chẵn chia hết cho 5 từ 1 đến n (với n nhập vào từ bànphím)


Tạomfile t3b1.m
n=input('nhap vao gia tri n: ');
s=0;
fori=1:n
ifrem (i,10)==0
s=s+i;
end;
end;
disp(' tong cac so chan va chia het cho 5 la :')
disp(s);

>>t3b1

Bài 2. Tính tổng hai phân số a/b + c/d


Tạomfile t3b2.m

a=input('nhap vao so a : ');
b=input('nhap vao so b : ');
c=input('nhap vao so c : ');
d=input('nhap vao so d : ');
if( ~b | ~ d)
disp('tong khong xac dinh ');
else
tong=(a*d+b*c)/(b*d);
disp('tong cua 2 phan so a/b+c/d la : ');
disp(tong);
end;

>>t3b2

Bài 3. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều. và tìm giá trị lớn nhất củacác phần tử trong mảng đó.


Tạomfile t3b3.m

n=input('nhapvao so phan tu cua day : ');
fori=1:n
a(i)=input('a(i) ');
end;
disp('day vua nhap la : ');
a
max=a(1);
fori=1:n
ifmax
max=a(i);
end;
end;
disp('gia tri lon nhat cua day la');
max;
>>t3b3Bài 4. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều và in ra tất cả các số nguyêntố trong dãy


Tạomfile t3b4.m

n=input('nhapvao so phan tu cua day : ');
fori=1:n
a(i)=input('a(i) ');
end;
disp('day vua nhap la : ');
a
disp('so nguyen to trong day: ')
d1=0;
fori=1:n
d=0;
forj=1:a(i)
ifrem(a(i),j)==0
d=d+1;
end;
end;
ifd==2
d1=d1+1;
a(i)
end;
end;
ifd1==0
disp('trong day khong co so nguyen to')
end;

>>t3b4
*******************************
Bài tập tuần 4:
Bài1. Cho x = 1:10 và y = [3 1 5 6 8 2 9 4 7 0]
a) Trích xuất các phần tử có giá trị >5 trong X

b)Trích xuất các phần tử có giá trị >5 và < 8 trong X
c)Trích xuất các phần tử có giá trị <2 hoặc > 8 trong X

>>x = 1:10
>>y = [3 1 5 6 8 2 9 4 7 0]
>>x( x>5 )
>>x( x>5 & x<8 )
>>x( x<2 | x>8 )Bài 2. Cho x = [3 15 9 12 -1 0 -12 9 6 1], viết lệnh thực hiện:

a/chuyển các giá trị dương thành giá trị 0.
b/Chuyển các bội số của 3 thành số 3.
c/ Nhân các giá trị chẵn cho 5

d/Gán cho vector y các giá trị lớn hơn 10 của x
e/Chuyển các giá trị nhỏ hơn trung bình cộng thành giá trị 0

>>x = [3 15 9 12 -1 0 -12 9 6 1]
>> x(x>0)==0
>>x(mod(x,3)==0)=3
>>x(mod(x,2)==0)= x(mod(x,2)==0)*5
>> y(x>10)=x(x>10)
>>x(xBài3.
Tạo vector x = randperm(35).Viết các lệnh để tính giá trị hàm sau sử dụng chỉ số logic:

y(x) = 2 nếu x < 6
= x - 4 nếu 6 <= x < 20
= 36 - x nếu 20<= x <= 35
Thử lại kết quả bằng cách vẽ đồ thị hàm số này qua một số dòng lệnh.


>> x = randperm(35)
>> y(x < 6) = 2
>> y(x >= 6 & x < 20) = x(x >= 6 & x < 20) - 4
>> y(x >= 20 & x <= 35) = 36 - x(x >= 20 & x <= 35)

Lenh do thi
>>hold on
>>x=0:0.01:6;
>>plot(x,2,'r');
>>x=6:0.01:20;
>>plot(x,x-4,'y');
>>x=20:0.01:35;
>>plot(x,36-x,'g')
>>xlabel('truchoanh');
>>ylabel('tructung');
>>title('dothi')


*******************************
Bài tập tuần 5:


Bài1
[url=http://dhtoank9.4umer.com/][/url]


*To đa thc f(x) = x3 – 10x2 + 29x -20
>>syms x y u
>>u=[1 -10 29 -20]
>>f = poly2sym(u,x)
*To đa thc g(x,y) = f(x) + y2 + 2*y
>>g = f + y^2 +2*y
*Tính f(15)
>> subs (f,x,' 15 ')
*tính g (5,3)
>> subs(g,{x,y},{5,3})
*Ly đạo hàm và tíchphân f(x)
>>diff (f)
>>int (f)
*Ly đạo hàm vànguyên hàm theo x, y ca g(x, y)
>> g = f + y^2 +2*y
>> diff (g,x)
>> int(g,x)
>> diff (g,y)
>>int (g,y)
Phântích f(x) thàn các tha s chung
>> factor (f)
Gii phương trình f(x)= 0
>> solve (f)


Bài2 . To Ma trn
[url=http://dhtoank9.4umer.com/][/url]


>> syms a b u v t
>>A= [sin(a+b) sin(a-b) ; cos(2*a) sin(2*b) ]
>>B= [u v ; u-v u+v]
a.TínhC = A*B, A+B, A-B
>> C1 = A*B
>> C2 = A + B
>> C3= A - B
b.Tính A-1, A’ ca A và B
>> A^-1
>> A'
>> B^-1
>> B'
c.Khai trin ma trn C
>> factor (C1)
>> factor (C2)
>> factor (C3)
>> diff ( C1,a)
>> diff ( C1,v)
>> int ( C1,a)
>> int ( C1,v)
>> diff ( C2,a)
>> diff ( C2,v)
>> int ( C2,a)
>> int ( C2,v)
>> diff ( C3,a)
>> diff ( C3,v)
>> int ( C3,a)
>> int ( C3,v)
c.Tính A, B
>>subs(A, {a b},{0 pi/2})
>>subs(B,{u v},{3 cos(t)})^_^hongnhung^_^


[Thành viên] - Sponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: bai tap 5 tuan
bai tap 5 tuan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.
Mong các bạn viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đại Học Toán K9 :: Góc học tập :: Tài liệu học tập :: Tin học-
Bài Viết Mới Bài viết mớiKhông Có Bài Viết Mới Không có bài viết mớiDiễn đàn đã bị khóa Diễn đàn đã bị khóa
Đại Học Toán K9 _ Đại Học Hải Phòng
@ 2010 ĐH Hải Phòng dhtoank9.4umer.com
Hãy cùng nhau vun đắp những kỷ niệm đẹp nhất thời sinh viên
Xem tốt nhất với Firefox và màn hình > 1280x1024
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | Văn hóa | Trẻ | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs